1. Toepassing 1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen overeengekomen met betrekking tot alle accommodaties verhuurd door het park Chalets op de Heide te Vierhouten hierna als gebruiker(s)in enkelvoud aan te duiden als Verhuurder. Op park niveau kunnen aanvullende Voorwaarden worden gesteld deze gelden dan naast onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien er strijdigheid bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en de aanvullende Voorwaarden (parkvoorwaarden), prevaleren de aanvullende parkvoorwaarden.

1.2
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot tijdelijke huur van huur/tijdelijk gebruik van accommodatie voor recreatieve doeleinden. Onder het begrip “gebruikers” wordt verstaan de personen die samen met de huurder in de accommodatie verblijven.

1.3
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of huurder verwijst naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere Algemene Voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder worden gebruikt van de hand.

1.4
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. Reserveringen.

2.1
Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2
Verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen en verblijven die geen recreatief karakter hebben doch niet uitsluitend, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3
Indien Verhuurder een reservering in behandeling neemt, zendt Verhuurder binnen 14 dagen huurder een (schriftelijke) opdrachtbevestiging ,waarbij tevens een factuur is gevoegd. De opdrachtbevestiging als mede de factuur dient huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk , maar in ieder geval binnen 8 dagen , te worden meegedeeld aan Verhuurder.

2.4
Indien de huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit is van een schriftelijke opdrachtbevestiging inclusief factuur , dan dient huurder onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5
Tussen huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder de opdrachtbevestiging heeft verzonden.

2.6
De overeenkomst betreft huur van de accommodatie andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

 

3. Wijziging in de overeenkomst.

3.1
Indien huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Verhuurder niet verplicht deze te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te bepalen of, en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Verhuurder de wijzingen accepteert kan de Verhuurder wijzigingskosten in rekening brengen.

 

4. Indeplaatsstelling

4.1
Het is de huurder alsmede de andere gebruikers van het gehuurde niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Verhuurder.

4.2
Indien huurder en Verhuurder zijn overeengekomen dat huurder en/of 1 of meer gebruikers worden vervangen, blijven zowel de huurder en/of gebruikers alsmede de huurder en /of andere gebruikers die de oorspronkelijke vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 

5.

5.1
Huurder is aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten (personeel , energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Verhuurder het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan huurder in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat deze overeenkomst is gesloten zal die prijsverhoging maximaal 5 % van de eerder overeengekomen prijs bedragen en heeft huurder het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

5.2
Van prijskortingen en /of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de opdrachtbevestiging door Verhuurder is verzonden.

5.3
Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing incl. BTW, tenzij anders vermeld.

5.4
Bij meerder kortingsacties geldt de hoogste korting. Korting op korting is niet mogelijk.

 

6. Extra kosten

6.1
De huurder is behalve de huurprijs ook de bijkomende kosten zoals op de site als bijkomende kosten onder de tarieventabel is beschreven verschuldigd. Het totaal van het door huurder verschuldigde wordt aangeduid als de reserveringswaarde.

 

7. Betalingen.

7.1
Voor alle reserveringen geldt dat 50% van de reserveringswaarde binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging dient te zijn bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van verhuurder, de boeking is dan definitief . De resterende 50 % dient uiterlijk een maand voor aankomst te zijn bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van Chalets op de Heide te Vierhouten. Bij reservering binnen een maand voor aankomst dient de gehele reserveringswaarde binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging te zijn voldaan.

7.2
Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Verhuurder behoudt zich in dat geval het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken. Huurder is dan aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden waaronder alle kosten die Verhuurder in verband met de reservering en de ontbinding heeft moeten maken, tevens is huurder dan wettelijke rente verschuldigd. Naast het voorgaande heeft Verhuurder in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van art 12 van toepassing.

7.3
Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op de huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

 

8. Aankomst en vertrek

8.1
De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, als vermeld op de reserveringsbevestiging, dient de accommodatie voor 10.30 uur verlaten te zijn. Tenzij anders overeengekomen te zijn met Verhuurder.

8.2
Indien huurder de overeenkomst met Verhuurder voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Verhuurder daarmee akkoord gaat is Verhuurder steeds gerechtigd een ander accommodatie aan te wijzen.

8.3
Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de reserveringsbevestiging, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij huurder een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

 

9. Huisdieren

9.1
Per accommodatie worden maximaal 2 kleine huisdieren van de huurder of gebruikers door Verhuurder toegelaten (wel in overleg). Indien huurder en /of andere gebruikers huisdier(en)wensen mee te nemen dient huurder dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt er door Verhuurder een toeslag in rekening gebracht aan huurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor om -zonder opgave van redenen- huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd en buiten het terrein uitgelaten. Huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

9.3
Een hondenmand dient mee genomen te worden en een vlooienband voor honden is verplicht.

9.4
De honden mogen niet op de aanwezige banken (mits er een kleed wordt gebruikt) en mogen niet in de slaapkamers verblijven.

9.5
Huisdieren van bezoekers zijn toegestaan mits het maximum niet overschreden wordt.

 

10. Gebruik accommodatie: inventaris

10.1
De huurder en /of de gebruikers, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of elders in het park, het gebruik van de accommodatie en /of tuinkamer en de daarin aanwezige apparatuur.

10.2
Daarnaast zijn de huurder en/of de gebruikers steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder en/of gebruikers onmiddellijk gemeld te worden aan Verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 

11. Borgsom

11.1
Verhuurder kan van huurder bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen.

11.2
De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woorddie Verhuurder kan lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van huurder en de gebruikers.

11.3
In het geval dat de borgsom niet wordt voldaan is Verhuurder gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

11.4
Indien huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

11.5
De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Verhuurder op de huurder en of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

 

12. Annuleringskosten

12.1
Indien een reservering wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd. Dit bedrag is € 25,- per boeking .De reservering is definitief bij de eerste betaling er is geen restitutie mogelijk men dient zelf voor een annulering ‘s verzekering te zorgen.

12.2
Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is ,wordt dit beschouwd als een annulering.

 

13. Overmacht en wijzigingen.

13.1
In het geval Verhuurder al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij huurder binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode, etc.).

13.2
Overmacht aan de zijde van Verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Verhuurder, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen,epenimie.

13.3
Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder dit, afhankelijk van de ingangsdatum van de huur, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van het reeds betaalde deel van de huursom. Verhuurder zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

14. Opzegging

14.1

Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, zowel indien bij reservering persoonsgegevens van huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven, als in het geval huurder en / of andere gebruiker(s) zich naar het oordeel van verhuurder zodanig misdragen dat instandhouding van de huurovereenkomst niet kan worden verlangd. In een dergelijk geval vind geen restitutie van de reserveringswaarde of een gedeelte daarvan plaats.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1
Indien de wet zich hier tegen niet verzet beperkt Chalets op de Heide haar aansprakelijkheid op de in art 16 genoemde wijzen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, inclusief diefstal uit de Chalet, verlies of schade van /of aan zaken, dan wel personen, van welke aard ook , tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons park. De huur/ het gebruik van accommodatie en/of tuinkamer andere faciliteiten van Verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder, of één van haar werknemers.

15.2
Aansprakelijkheid voor schade uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade , is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.3
Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij de door derden verleenden diensten of geleverde zaken.

15.4
Aansprakelijkheid op grond bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiele schade is in ieder geval beperkt tot maximaal betaalde huur per huurder /gebruiker per verblijf.

15.5
Huurder is met de gebruiker(s) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/ of andere eigendommen van verhuurder ontstaan tijdens of door het gebruik daarvan door huurder en/of gebruiker (s), ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van huurder en/of van derden die zich met toestemming van huurder in het park bevinden.

15.6
Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die mede het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van huurder zelf, andere gebruikers, reisgenoten of derden die zich met de huurders toestemming op het park bevinden.

15.7
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder als dan verplicht is onmiddellijk aan verhuurder te voldoen.

 

16. Klachten

16.1
Ondanks de zorg en de inspanning van Verhuurder kan huurder van mening zijn dat huurder een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf. Deze klacht dient de huurder in eerste instantie ter plaatse en direct na ontstaan of ontdekking bij de receptie van het park van het verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar huurders tevredenheid worden afgehandeld dan dient de huurder op straffe van verval van iedere aanspraak uiterlijk binnen één maand na vertrek uit de accommodatie vervolgstappen te ondernemen.

 

17. Toepasselijk recht

17.1
Op de overeenkomst tussen huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

18. Reisdocumenten

18.1
Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor huurders bestemming zijn vereist. Verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 

19. Privacy

19.1
Verhuurder zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegeven. Verhuurder stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden. Zij zal de gegevens zelf enkel gebruiken om u op de hoogte te houden van belangrijk nieuws aangaande het park en interessante aanbiedingen en of arrangementen.

19.2
Op huurders verzoek zal Verhuurder huurders gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen in geval gegevens bijv. feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat huurder geen gebruik meer kan maken van een deel van de diensten van verhuurder.

19.3
Indien huurder geen prijs stelt op toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kan huurder Verhuurder dat laten weten door een kaartje te sturen naar Chalets op de Heide, ‘T Frusselt 93, 8076 RG Vierhouten of een mail te zenden naar info@chaletsopdeheide.nl.

 

20. Algemeen

20.1
Kennelijke druk en zetfouten binden Verhuurder niet.

20.2
Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande huurvoorwaarden.

Chat openen
1
Scan de code
Welkom bij onze chatbox! Heb je vragen, opmerkingen of ben je gewoon op zoek naar wat hulp? Aarzel niet om ons te laten weten waarmee we je kunnen assisteren.